LOẠI BỎ CHẤT ĐỘC HẠI RA KHỎI CƠ THỂ VỚI NƯỚC ÉP CẢI XOONG VÀ CHANH TÂY 11:37